1. Definities

Overeenkomst : deze Algemene Voorwaarden, de specifieke voorwaarden van NIMBLE NV en de Producent voorwaarden (met inbegrip van de licentievoorwaarden) van de te leveren hard – en/of software.
NIMBLE : NIMBLE NV, met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Bredestraat 19, ondernemingsnummer 0663.809.206
Klant: de Klant vermeld in de Specifieke Voorwaarden.
Producent: de producent van de hard en/of Software vermeld in de Specifieke Voorwaarden.
Voorwaarden van de Producent : de algemene (licentie) voorwaarden van de Producent van toepassing op de hard –en of software welke integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.
Bestelling: het door de Klant overmaken aan NIMBLE van de ondertekende specifieke voorwaarden of het laten aanvatten van de Diensten of Levering van Goederen.
Goederen: hard en/of software van de Producent
Diensten: prestaties zoals omschreven in de Specifieke Voorwaarden;
Diensten op time & material basis (T&M): Diensten in regie door NIMBLE geleverd die per uur aan de Klant worden gefactureerd;
Diensten op basis van een fixed price : Diensten door NIMBLE geleverd waarvoor partijen een vaste prijs overeenkwamen;
Project: het geheel van wederzijdse Diensten en samenwerking tussen partijen in het kader van deze Overeenkomst zoals omschreven in de Specifieke Voorwaarden;
Consultancy: het leveren door NIMBLE van louter Diensten op een time and material basis
Partij(en): NIMBLE of (en) de Klant.

2. Algemeen

2.1 Toepasselijke voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bevatten samen met de Specifieke Voorwaarden en de voorwaarden van de Producent van de hard en/of software de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen, en treedt in de plaats van alle voorgaande Overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. De Klant verklaart deze voorwaarden ontvangen te hebben en ze te aanvaarden.
De Algemene Voorwaarden en Specifieke Voorwaarden als mede de voorwaarden van de Producent van de hard en/of software gelden met uitsluiting van andere voorwaarden – zelfs indien de Algemene Voorwaarden van de Klant anders voorzien.
Bij eventuele onverenigbaarheid tussen de Algemene Voorwaarden, Specifieke Voorwaarden en de bepalingen van de Producent van de hard en/of software zullen de Specifieke Voorwaarden primeren op de Algemene Voorwaarden en (licentie)voorwaarden van de Producent van de hard en/of software over de Algemene Voorwaarden.
Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van de Producent in de verhouding tussen Klant en Producent om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.
Afwijkingen op deze Algemene en Specifieke voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn. Afwijkingen aangaande de (licentie)voorwaarden van de producent van de hard en/of software zijn niet mogelijk.

2.2 Totstandkoming

NIMBLE is slechts verbonden tot uitvoering na ontvangst van een bestelling (i.e. de ondertekende Specifieke voorwaarden) van de Klant. Dit geldt als voldoende bewijs van de bestelling voor de aanvaarding van de voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende Goederen en/of Diensten te factureren.

2.3 Klant

Voor zover niet wordt gewezen op een andere hoedanigheid van de Klant, wordt deze onherroepelijk beschouwd als een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden.

2.4 Samenwerking

Voor een hoogwaardig dienstverlening binnen de gestelde termijnen en voor het welslagen van een Project is de samenwerking tussen de Klant en NIMBLE essentieel en misschien wel de meest bepalende factor voor het welslagen van het Project. Zowel aan de kant van de Klant als van NIMBLE dient deze tijdig en kwalitatief hoogstaand te zijn. De Klant dient er rekening mee te houden om voldoende gekwalificeerd personeel ter beschikking te stellen van het Project om een vlotte opvolging te kunnen garanderen. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de benodigde informatie en dient hiervoor voldoende tijd te reserveren. De vereiste medewerking van de Klant kan op sommige momenten in het Project zeer intensief zijn, hiermee dient door de Klant tijdens het Project rekening gehouden te worden.

3. Voorwerp

3.1

NIMBLE verbindt zich ertoe de in de Specifieke Voorwaarden vermelde Goederen te laten leveren Overeenkomstig de voorwaarden van de Producent. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief.

3.2

NIMBLE draagt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. Goederen die door de Producent worden geleverd. De Klant zal zich enkel kunnen richten tot de producent binnen de grenzen van de betreffende standaard (licentie-) voorwaarden van de geleverde standaard hard –en software.

3.3

De Klant draagt de volledige aansprakelijkheid voor vergissingen en of comissies in de Bestelling van de Goederen en of Diensten. Enkel en alleen uit de Specifieke Voorwaarden en onderhavige Algemene Voorwaarden kunnen de contractuele verplichtingen van NIMBLE worden afgeleid. Bijgevolg is de Klant zelf verantwoordelijk voor de Bestellingen , de geschiktheid van de geleverde Goederen en of Diensten om de door haar beoogde resultaten te bekomen. In geval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecialisatie of omschrijving van Diensten in de Specifieke Voorwaarden, kan NIMBLE onder geen voorwaarde hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

3.4

Ingeval van annulering van de bestelling van Goederen is de volledige koopsom verschuldigd. Indien de Klant zijn bestelling voor het leveren van Diensten geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de geleverde Diensten in ontvangst te nemen en te aanvaarden zonder grondige reden, heeft NIMBLE het recht de ontbinding van de Overeenkomst te eisen of de nakoming ervan. De schade door NIMBLE geleden, beloopt minimaal 50 % van de waarde van de Bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, onverminderd het recht van NIMBLE door alle middelen van recht de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.

3.5

Ingeval NIMBLE Diensten aan de Klant zal leveren verbindt NIMBLE zich ertoe de in de Specifieke Voorwaarden vermelde Diensten uit te voeren ten behoeve van de Klant. Behoudens andersluidende bepaling in de Specifieke Voorwaarden, zullen de Diensten worden uitgevoerd in de lokalen van de Klant zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

4. Prijs

4.1

De prijs voor de Goederen en de Diensten worden vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden. NIMBLE is in alle gevallen gerechtigd deze prijzen voor Goederen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant aan te passen indien dit het gevolg is van een prijsaanpassing van haar producenten of een veranderende wisselkoers.

4.2

De prijs is exclusief BTW, lasten en taksen, accijnzen, transportprijzen (van de producent), invoerrechten en incidentele onkosten en alle andere redelijke kosten. Ingeval de Diensten verricht worden buiten de kantoren van NIMBLE zal per dag een forfaitaire verplaatsingsvergoeding worden aangerekend van 25 EUR per consultant. Al deze kosten komen voor rekening van de Klant. NIMBLE is niet aansprakelijk voor belastingen die de Klant wettelijk verplicht is te betalen. Al deze belastingen zullen uitsluitend de financiële verantwoordelijkheid van de Klant zijn.

4.3

De prijs voor Diensten door NIMBLE uitgevoerd kunnen zowel op ‘time & material’ basis of fixed price basis gefactureerd worden zoals bepaald in de Specifieke Voorwaarden.

5. Facturatie

5.1

Indien partijen zo overeenkomen verbindt de Klant er zich toe bij ondertekening van de Specifiek Voorwaarden een voorschot van 20% van de prijs te betalen voor de bestelde Goederen als voor Projecten op basis van een “Fixed Price”. NIMBLE is slechts verbonden tot uitvoering bij betaling van voornoemd voorschot.

5.2

Tenzij anders werd overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden, zal na de levering van de Goederen aan de Klant het openstaand saldo door NIMBLE gefactureerd worden voor de Goederen als voor de Projecten op basis van een “Fixed Price”.

5.3

Voor Consultancy diensten gelden de artikelen 5.1 en 5.2. niet. NIMBLE zal indien de Diensten slechts één maand duren, op het einde van deze Diensten de Klant factureren. Bestrijken de Diensten een langere periode dan één maand, dan zal NIMBLE iedere maand de haar gepresteerde Diensten aan de Klant factureren.

NIMBLE verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de Diensten zich te schikken naar het werkschema van de Klant. Indien er sprake is van een werkschema van meer dan 40 uren worden volgende verhogingen gehanteerd (niet gecumuleerd):

 • prestaties > 40 uur/week: + 50%
 • prestaties tussen 22 en 07 uur: + 100%
 • prestaties op zaterdag: +50%
 • prestaties op zondag of wettelijke feestdag: + 100%

De werkprestaties zullen door de Klant worden afgetekend voor akkoord middels de daarvoor bestemde urenverantwoordingsformulieren.

5.4

De prijzen voor Diensten kunnen jaarlijks op de verjaardag van de Overeenkomst door NIMBLE aangepast worden op basis van volgende formule:

Nieuwe prijs = Basis prijs * (0,2 + 0,8 * Nieuwe index)

aanvangsindex

Basisprijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst;

Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde ” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;

Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de Overeenkomst

5.5

Zowel voor facturen aangaand Goederen als voor Diensten houdt eengebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde Goederen en Diensten in.

De Klant verbindt er zich toe om de factuur zowel voor Goederen als voor Diensten te betalen ten laatste 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeen gekomen in de Specifieke voorwaarden. Aanpassing van de betalingstermijn zoals bepaald in de Specifieke voorwaarden is enkel mogelijk indien de voorwaarden van de producent een kortere betalingstermijn voorschrijft.

Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), vermeerderd met 3 %.

Op het onbetaald gebleven bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 %. De gerechtelijke invorderingskosten en/of rechtsplegingsvergoeding zijn niet begrepen in dit schadebeding.

NIMBLE heeft het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten, zoals o.m. redelijke advocatenkosten.

NIMBLE behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

5.6

Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van NIMBLE aanleiding geeft, mag NIMBLE, ook na het sluiten van de Overeenkomst, hetzij m.b.t. Goederen als m.b.t. Diensten, van de Klant verlangen dat deze de door NIMBLE gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren Goederen en/of Diensten en mag NIMBLE de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

5.7.

De Klant garandeert en vrijwaart NIMBLE voor elke vordering van de producent tegen NIMBLE wegens onbetaalde facturen van de producent van de Goederen om welke reden dan ook en de Klant zal NIMBLE volledig schadeloosstellen voor alle kosten, schade, onkosten en uitgaven die NIMBLE tengevolge hiervan oploopt, inclusief haar advocatenkosten.

6. Levering, risico – en eigendomsoverdracht

6.1

Behoudens anders aangeduid in de Specifieke voorwaarden worden alle Goederen rechtstreeks door de betreffende producent geleverd bij de Klant en/of een door de Klant aangeduide locatie. De levering –en licentievoorwaarden en tarieven van de producent zullen van toepassing zijn op de leveringen en vormen onderdeel van de Overeenkomst. NIMBLE draagt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. Goederen die door de producent worden geleverd.

De Klant staat in voor de toegankelijkheid van de gebouwen waarin de levering moet plaatsvinden en de aanvraag van parkeerborden indien nodig. Alle extra kosten zoals o.m. extra inzet mensen, ladderlift…, ingevolge niet toegankelijkheid van de gebouwen zijn ten laste van de Klant.

Indien van toepassing zal de Klant instaan voor de naleving van alle wettelijke bepalingen inzake zoals stedenbouwkundige -en veiligheidsvoorschriften, …
Indien van toepassing zal de Klant instaan voor de aanvraag van een eventuele stedenbouwkundige vergunning en de aanstelling van een architect en/of expert.
Indien er een bouwvergunning noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van de bestelling (de Klant richt zich hiervoor tot de technische Diensten van de Gemeente), dan dient de Klant bij de dit voor de ondertekening van de Specifieke Voorwaarden mee te delen en de bouwvergunning voor aanvang van de werken te bezorgen aan NIMBLE. Indien de Klant geen melding heeft gemaakt van een bouwvergunning en/of er ook geen verkrijgt heeft NIMBLE het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder opzegtermijn en zonder verdere schadevergoeding te moeten betalen.

Indien van toepassing zal de Klant een passende installatieplaats voor de Goederen ter beschikking stellen die voldoet aan alle technische en wettelijke voorschriften, zoals ondermeer de stevigheid en stabiliteit van het gebouw. De Klant zal hiervoor de nodige studies laten doen en ontslaat en vrijwaart NIMBLE voor enige aansprakelijkheid inzake.

6.2

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de ‘Goederen en Diensten’ die voorwerp van deze Overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

6.3

De eigendom van de geleverde Goederen en Diensten gaan slechts over aan de Klant bij volledige betaling van de prijs zoals bepaald in de Specifieke Voorwaarden, eventueel vermeerderd met intresten en schadebeding zoals bepaald in artikel 5.5., indien de Klant niet tijdig zou betalen.
Alle bijkomende kosten voor het weghalen van de Goederen bij niet-betaling door de Klant vallen ten laste van de Klant en zullen zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar zijn.

6.4

Alle (leverings)termijnen zij het voor Diensten of voor de levering van Goederen, die – desgevallend per onderdeel –in de Specifieke Voorwaarden of naar aanleiding van artikel 6.4. worden vermeld, zijn niet bindend voor NIMBLE.
NIMBLE gaat enkel de middelenverbintenis aan om de Diensten zo snel mogelijk uit te voeren en de Goederen of een deel van de Goederen zo snel mogelijk door de Producent te laten leveren. Deelleveringen zijn toegestaan.

Alle door NIMBLE genoemde (leverings) termijnen , zij het voor Diensten of voor de levering van Goederen, zijn naar best weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan NIMBLE bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn voor Diensten of Goederen in de Specifieke leveringstermijn brengt NIMBLE niet in verzuim. De Klant en NIMBLE verbinden zich ertoe om alle commercieel haalbare inspanningen te doen om alle planningen zoals beschreven in de Specifieke Voorwaarden op te volgen en te respecteren, ermee rekening houdend dat eventuele vertragingen zullen beschouwd worden als een aanpassing van de Specifieke Voorwaarden en een verschuiving van de Planning.

NIMBLE noch de Producent zijn niet gebonden aan leveringstermijnen. De termijnen in de Specifieke voorwaarden zullen beschouwd worden als een middelenverbintenis. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen NIMBLE en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

De leveringstermijn dient te worden gezien als een niet bindende richtlijn.

6.5

Indien tussen partijen schriftelijk een aanvaardingstest is overeengekomen in de Specifieke voorwaarden, is de Klant zelf verantwoordelijk voor de organisatie en het uitvoeren van deze test, en dit in overleg met NIMBLE en in overeenstemming met de bepalingen en het tijdschema in de Specifieke Voorwaarden. Indien deze aanvaardingtest – verplicht in aanwezigheid van de Projectleider van NIMBLE – gedeeltelijk of geheel slaagt, zal het betreffende onderdeel van de prestaties geacht te zijn aanvaard door de Klant. In geval van laattijdigheid in de aanvaardingstest, worden de prestaties geacht te zijn geaccepteerd door de Klant.

Gedurende de testperiode is de Klant niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

6.6

De Klant stelt een verantwoordelijke aan voor de aanvaarding van elk onderdeel van Diensten.

6.7

Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Klant de goederen en diensten in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken. Het in productie stellen van de Diensten / Goederen door de Klant houdt eveneens een volledige aanvaarding in.

6.8

Bij de aanvaarding zal worden beoordeeld of de geleverde prestaties voldoen aan de Specifieke Voorwaarden. Er kunnen maar criteria ter aanvaarding worden toegevoegd voor zover deze vooraf schriftelijk door beide partijen werden goedgekeurd.

De aanvaarding kan gebeuren in 3 vormen: een onvoorwaardelijke aanvaarding, een voorwaardelijke aanvaarding of een onvoorwaardelijke niet-aanvaarding. De voorwaardelijke aanvaarding dient aangevuld te worden met een lijst met opmerkingen die de Klant heeft over de ter aanvaarding voorgelegde prestaties. Na aanpassing en oplossing van deze punten, of na weerlegging van de gegeven opmerkingen, worden de voorgelegde prestaties als geaccepteerd beschouwd opnieuw rekening houdend met 5 dagen beoordelingstijd. Bij onvoorwaardelijke niet-aanvaarding dient een duidelijk omschrijving van de gegronde redenen voor niet-aanvaarding te worden gevoegd.

Na aanpassing door NIMBLE, rekening houdend met deze punten heeft NIMBLE alsnog het recht om aanvaarding van de Klant te bekomen.

6.9

Partijen erkennen dat het essentieel is dat tijdig kennis wordt gegeven van tekortkomingen in de prestaties, om op die manier bijsturing in een zo vroeg mogelijk stadium toe te laten. Niet tijdige beoordeling en aanvaarding leidt automatisch tot extra kosten die zullen behandeld worden als een aanpassingsaanvraag, onverminderd het recht van NIMBLE om de Klant aan te spreken voor directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit.

6.10

De artikelen 6.5. tot 6.10. zijn niet van toepassing op Consultancy diensten aangezien hiervoor aanvaarding ‘as is’ geldt.


7. Implementatie

7.1

Vlotte verstrekking van informatie tijdens de implementatie dient de Klant steeds zo snel en volledig mogelijk informatie te verstrekken zodat de voortgang van het Project niet gestoord wordt door een gebrek aan informatie. De Klant dient die medewerkers aan te duiden die deze informatie kunnen verstekken. De Klant dient tevens één persoon aan te duiden die in staat is de correctheid en de volledigheid van deze informatie te beoordelen, en die, in geval van discussie, kan beslissen welke informatie als regel zal gebruikt worden.
NIMBLE gaat er steeds vanuit dat de informatie verstrekt door medewerkers van de Klant volledig en correct is.

7.2 Beslissingskracht

Stuurgroep:
Indien partijen schriftelijk in de Specifieke voorwaarden daartoe overeengekomen zijn, zal tijdens het Project maandelijks een “Stuurgroep” samenkomen. Deze Stuurgroep is verantwoordelijk voor de opvolging van de werkzaamheden, het bijsturen van de opdracht van het Project en het begeleiden van het Projectteam bij strategische beslissingen.

Deze Stuurgroep bestaat minstens uit de volgende kernleden:
-een vertegenwoordiger van de gebruikers
-een gemandateerd Projectleider voor het Project voor de Klant
-een Projectleider voor het Project voor NIMBLE

De Stuurgroep kan op elk moment andere personen uitnodigen om de vergaderingen bij te wonen.
Binnen het kader van het Project Order heeft enkel deze Stuurgroep beslissingskracht om eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van de Diensten als omschreven in de Specifieke Voorwaarden goed te keuren. Om een vlotte voortgang van het Project te verzekeren mandateren beide partijen één persoon die eventuele dringende beslissingen kan nemen uit naam van de Klant en NIMBLE zonder voorafgaand te moeten overleggen met de stuurgroep.
Deze personen kunnen tevens de stuurgroep buiten de normale kalender samenroepen om specifieke punten te bespreken en eventuele beslissingen te forceren.

De stuurgroep dient alle voorgestelde veranderingen en/of uitbreidingen volgens hieronder beschreven veranderingsprocedure te beoordelen en eventueel goed te keuren.

Beslissingen van de stuurgroep, ondertekend door gevolmachtigde personen van beide partijen, worden als Addenda van de Algemene en Specifieke Voorwaarden beschouwd.

NIMBLE dient op elke stuurgroep de voortgang van het Project met de leden te bespreken en eventuele
probleemgebieden, knelpunten en opties voor te leggen aan de vergadering.

7.3 Wijzigingsprocedure

Alle wijzigingen en/ of uitbreidingen aan de oorspronkelijk specificaties en wijzigingen in de randomstandigheden van de opdracht beschreven in de Specifieke Voorwaarden vallen onder deze bepalingen (een wijziging in de randomstandigheden is bijvoorbeeld een
duidelijke wijziging in de werkomstandigheden van het Projectteam welke een bewezen productieverlies tot gevolg heeft).

Indien er een wijziging of aanvulling gewenst wordt door de Klant op de specificaties zoals overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden, zal dit via deze wijzigingsprocedure geformaliseerd worden. Dit gebeurt eveneens als de criteria waaraan de te leveren Diensten moeten voldoen zoals voorzien in de Specifieke Voorwaarden gewijzigd worden door de Klant.

De wijzigingsprocedure houdt in dat eerst de verandering in de specificaties of de opdracht beschreven wordt en dat vervolgens ingeschat wordt wat de gevolgen zijn voor de inspanning en de doorlooptijd van het Project.

Naast goedkeuring van de documenten waarin de gewijzigde specificatie beschreven wordt, zal de Klant eveneens de nieuwe begroting moeten goedkeuren in de vorm van een Addendum aan de Specifieke Voorwaarden.

De tijd noodzakelijk voor deze activiteiten en Diensten zullen op uurbasis worden gefactureerd aan de Klant volgens de geldende tarieven van de Specifieke Voorwaarden. Deze tijd zal door NIMBLE op voorhand bepaald worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Klant. Het toelaten dat NIMBLE deze bijkomende activiteiten en Diensten mag aanvatten, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de Klant en als toestemming van de Klant om deze activiteiten en Diensten te factureren.

Situaties en randvoorwaarden die onder de verantwoordelijkheid van de Klant vallen en die aanleiding geven tot extra inspanningen zullen extra worden gefactureerd aan de Klant.

7.4 Respecteren planning

Indien de door NIMBLE te presteren Diensten deel uitmaken van een bredere implementatie van nieuwe informaticasystemen is de planning ten dele afhankelijk van de goede aflevering van deze andere systemen.

7.5

De Klant draagt zorg voor de benodigde faciliteiten voor het ontwerpen, het testen en operationeel gebruik van het te ontwikkelen
informatiesysteem. Het gaat hierbij om hardware, systeemsoftware, hulpmiddelen (zoals PC’s en printers). Een en ander wordt hieronder nader gespecificeerd.

Het Projectteam dient tijdens haar werk met een aantal PC’s toegang te hebben tot de computer-, printer- en datafaciliteiten.

Indien NIMBLE dit nodig acht, dienen het systeem en de bijbehorende Diensten (systeembeheer) ook buiten de normale werkuren ter beschikking van het Projectteam te staan.

De Projectwerkzaamheden worden in principe uitgevoerd in de kantoren van De Klant

7.6

Partijen gaan akkoord niet actief elkaars personeelsleden, zelfstandige medewerkers, consultants of andere, die direct of individueel betrokken zijn bij het Project, te benaderen met het oog het engageren van deze medewerkers, en dit vanaf het begin van uitvoering van de prestaties tot 12 maanden na de einddatum van het Project, behalve indien beide partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Indien de ene partij een medewerker van de andere partij aanwerft of van de Diensten van de medewerkers gebruik maakt, zal deze partij een bedrag betalen dat het equivalent is van 6 maanden salaris of vergoeding van die medewerker, en zulke som te betalen op de datum wanneer de medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn Diensten gebruikt gemaakt werd.

8. Garantie

8.1

Ingeval van levering van Goederen neemt de Klant ook uitdrukkelijk kennis van de garantievoorwaarden van de Producent van de Goederen met betrekking van de door haar bestelde Goederen, welke uitsluitend van toepassing zijn. De Klant erkent dat NIMBLE niet gehouden kan zijn tot enige garantieverplichtingen op de geleverde Goederen.

8.2

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is NIMBLE niet verplicht retourzendingen wegens gebreken in de garantieperiode van de Klant te accepteren. Inontvangstname van retourzendingen impliceert geenszins erkenning door NIMBLE van de door de Klant opgegeven grond voor de retourzending wegens gebreken in de garantieperiode. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij de Klant. Na de garantieperiode kan NIMBLE en/of de Producent niet meer aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken.

8.3

De Klant zal gebeurlijke onvolkomenheden binnen de garantieperiode zo spoedig mogelijk en op straffe van verval binnen de 7 dagen schriftelijk en gedetailleerd rapporteren na vaststelling van deze onvolkomenheden. Indien sprake is van garantieaanspraken heeft NIMBLE of de Producent van de Goederen naar gelang het geval, diens aangestelden of onderaannemers het recht om de geleverde Diensten en/of Goederen te testen of te inspecteren. De Klant zal alle vereiste medewerking verlenen om NIMBLE of de Producent, diens aangestelden of onderaannemers toe te laten haar verbintenissen na te komen.

8.4

Gelet op de techniciteit van computerprogramma ‘s, kan NIMBLE haar ononderbroken werking niet garanderen.
Daarenboven, gelet op de aard van ieder informaticaprogramma, wordt door de Klant erkend, dat het niet mogelijk is volgens de huidige staat van de techniek en kennis, te garanderen dat een bepaalde Software of Hardware vrij zal zijn van iedere fout of bug of nog dat deze in alle omstandigheden zal functioneren conform aan wat was overeengekomen of voorzien.

8.5

Voor Diensten wordt geen garantie gegeven.

9. Onderhoud -en Upgrade Overeenkomst

9.1 Indien van toepassing kan de Klant een onderhouds – upgrade Overeenkomst aangaan met NIMBLE en/of de Producent met betrekking tot de geleverde Goederen.

10. Intellectuele eigendomsrechten en licentierechten

10.1

De Klant neemt kennis van de licentievoorwaarden, de intellectuele eigendomsvoorwaarden en de beperkingen hierop van de Producent van de bestelde Goederen, welke integraal van toepassing zijn.

10.2

Bij eventuele inbreuken hierop is enkel de Klant aansprakelijk ten aanzien van de Producent. De Klant vrijwaart NIMBLE voor elke vordering van de Producent tegen NIMBLE wegens inbreuken op deze voorwaarden van de Producent om welke reden dan ook en de Klant zal NIMBLE volledig schadeloosstellen voor alle kosten, schade, onkosten en uitgaven die NIMBLE ten gevolge hiervan oploopt, inclusief haar advocatenkosten.

10.3

Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, kent NIMBLE de Klant een niet-exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door haar uitgevoerde Diensten op het moment van volledige betaling van alle facturen.

11. Beperking van aansprakelijkheid van NIMBLE

11.1

De aansprakelijkheid die NIMBLE kan oplopen zowel voor de levering van Goederen als voor Diensten, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis.

11.2

NIMBLE zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt werd door haar tussenkomsten zowel voor de levering van Goederen als voor Diensten, dit echter tot maximum 20 procent van de waarde van de Bestelling van de Klant, exclusief BTW en exclusief de waarde van de Goederen en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag. De Klant dient NIMBLE schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de Klant ondergaat, binnen de korst mogelijke tijd en ten laatste binnen twintig (20)dagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Klant er kennis van heeft gekregen. Dit alles teneinde NIMBLE in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt NIMBLE zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan NIMBLE niet aansprakelijk gesteld worden.

11.3

Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:

 • de vergoeding door NIMBLE voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder, doch niet limitatief, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van cliënteel, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden enz, die voorvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst;
 • de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf;
 • de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de Overeenkomst;
 • alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht;
 • sociale onrust, stakingen, overmacht, feit van een derde of alle andere omstandigheden onafhankelijk van haar wil.

11.4.

Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient op dagelijkse basis over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken. In geval van verlies van data kan NIMBLE enkel aansprakelijk worden gesteld voor de data die verloren werden tussen het moment van de laatste dagelijkse back-up en het moment van de vaststelling van de bewezen tekortkoming in de geleverde software.

11.5.

NIMBLE is niet aansprakelijk voor een claim inzake inbreuk op intellectueel eigendomsrechten gebaseerd op : gebruik van een gewijzigde of oude versie van (een gedeelte van) de ontwikkelingen, indien de inbreuk voorkomen zou zijn door gebruik van de ongewijzigde of laatste versie die NIMBLE ter beschikking heeft gesteld; of informatie, ontwerp, specificaties, instructies, software, gegevens of andere materialen die niet door NIMBLE werden ontwikkeld.

11.6.

De aansprakelijkheidsbeperkingen van art. 11 gelden zowel voor het leveren van Goederen als voor Diensten en blijven van toepassing in het geval NIMBLE werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.

12. Contactbreuk

12.1.

NIMBLE behoudt zich het recht voor, onverminderd haar recht op schadevergoeding, om de Overeenkomst m.b.t. het leveren van Goederen als m.b.t. Diensten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren met onmiddellijke werking, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief aan de Klant in volgende gevallen:

 • in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
 • ingeval van ontbinding en vereffening van de vennootschap van de Klant;
 • indien er op het geheel of een deel van de Goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de Goederen van de Klant;
 • ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige betaling) door de Klant;
 • ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
 • ingeval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt;

12.2.

Elke Partij kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij niet binnen 30 (dertig) dagen na ter zake door een aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, zich verder schuldig maakt aan een duidelijk omschreven grote nalatigheid m.b.t. de verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst. Verlenging van de herstelperiode zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige partij, gedurende de dertig dagen periode, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid voortzet.

12.3.

In geval van contractbreuk zal de Klant in ieder geval gehouden zijn tot onmiddellijke betaling van al de bestelde Goederen en de geleverde Diensten. Indien de ontbinding gebeurt in uitvoering van deze bepaling en niet gebeurt ten gevolge van een grove nalatigheid in hoofde van NIMBLE dan dienen alle Diensten geleverd voor onafgewerkte onderdelen op dit moment vergoed te worden aan de geldende gemiddelde uurtarieven van NIMBLE, onverminderd het recht van NIMBLE door alle middelen van recht de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.

12.4.

Indien de Klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de geleverde Diensten of Goederen in ontvangst te nemen en te aanvaarden zonder grondige reden, heeft NIMBLE het recht de ontbinding van de Overeenkomst te eisen of de nakoming ervan. De schade door NIMBLE geleden, beloopt minimaal 50 % van de waarde van de Bestelling van de Diensten of het niet nagekomen gedeelte ervan en is de volledige koopsom ingeval het om Goederen gaat, onverminderd het recht van NIMBLE BV door alle middelen van recht de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.

13. Overmacht

13.1

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van NIMBLE, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan NIMBLE zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Klant aan NIMBLE is voorgeschreven of feiten die onafhankelijk van de wil van één van de Partijen zijn ontstaan, die niet te voorzien zijn, en die niet vermeden kunnen worden.

13.2

Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Vertrouwelijkheid en data privacy

14.1.

Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld.

Partijen en hun werknemers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij.

De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 1 jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

14.2.

Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

 • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
 • de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
 • de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
 • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
 • de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.

14.3.

NIMBLE mag tevens de Klant opnemen in haar Klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam, merk van de Klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR activiteiten.

14.4.

De Klant erkent en aanvaardt hierbij ook uitdrukkelijk de vertrouwelijkheidclausules in de Algemene Voorwaarden van de Producent.

14.5.

NIMBLE zal enkel en alleen als ‘Verwerker’ gekwalificeerd worden – en zal uitsluitend handelen overeenkomstig de
van toepassing zijnde data privacy wetgeving.

15.De uitvoeringsmodaliteiten

15.1.

Voor de uitvoering van deze Overeenkomst tot levering van Diensten doet NIMBLE een beroep op de Uitvoerder.

15.2.

NIMBLE zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Diensten tijdig meedelen aan de Klant.

15.3.

NIMBLE zal haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt.

16. Algemeen

16.1.

Relatie tussen de Partijen NIMBLE voert de Overeenkomst uit in alle vrijheid en zelfstandigheid. Er bestaat geen hiërarchische verhouding tussen NIMBLE, de Klant of de Producent. Niets in deze Overeenkomst zal kunnen worden uitgelegd als de oprichting van een samenwerkingsverband, joint venture, agentschap of anderszins tussen partijen onderling of ten aanzien van de Producent. Ieder der partijen is zelf verantwoordelijk voor de betaling van salarissen en de daaraan gerelateerde sociale bijdragen voor zoverre medewerkers in vast dienstverband werken.

16.2. Onderaanneming
NIMBLE heeft behoudens uitdrukkelijk anders voorzien in de Specifieke voorwaarden, het recht om op derden beroep te doen voor de uitvoering van haar contractuele verplichtingen.

16.3. Toepasselijk recht
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische Recht. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de rechter zal elk geschil tussen partijen, worden beslecht door de Rechtbanken te Antwerpen. Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan 6 maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering of indien de Klant binnen de maand nadat het voorval zich voordeed, hiervan NIMBLE niet in kennis heeft gesteld.

16.4. Kennisgevingen
Alle schriftelijke kennisgevingen met betrekking tot deze Overeenkomst, inclusief adreswijzigingen, zullen rechtsgeldig zijn indien verstuurd aan het boven aangegeven adres of aan het adres als aangegeven in de Specifieke Voorwaarden en worden geacht te zijn ontvangen mits verzonden per aangetekende post of koerierdienst.

16.5. Splitsbaarheid
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

16.6.Rechtsverwerking, Rechtsafstand
Het nalaten door een partij om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht het recht van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te vorderen. Het berusten in een schending door de andere partij van een verplichting impliceert geen afstand van de uit die verplichting voortvloeiende rechten.

16.7. Import en Export
De Klant garandeert alle toepasselijke import- en exportregelingen na te leven.
Bovendien vrijwaart de Klant NIMBLE van iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van toepasselijke import- of exportregelingen. De Klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van NIMBLE, wordt in geval van import of export van de
Goederen geacht de exporteur en/of importeur te zijn.